Kathmandu Tal - Bhaktapur Durbar Square – Der Transporter