Kathmandu Tal - Bhaktapur Durbar Square – Neujahrsfest 2071 (Bikram Sambat ) - Gesangsgruppe