Punakha - Auf dem Weg zum Khamsum Yulley Namgyal Chorten - Strohträgerin